Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/75356/1097/19.07.2022 (ΦΕΚ Β’ 3932/25.07.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 3η τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021″, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»(Β΄5778).

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής και στα Παραρτήματα I και XII. Με την 3η τροποποίηση δίνεται παράταση στην προθεσμία της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της εξέτασης των «ειδικών περιπτώσεων» αιτήσεων και επίσης γίνεται ενσωμάτωση διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή ειδικότερων διαδικασιών, εννοιών και όρων του Προγράμματος.

 

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.