Το πρόγραμμα
αναλυτικά

Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους
40-75%

Επιδότηση εργασιών

10.000€

Aνά επιλέξιμη κατοικία

Υποβολή 1 αίτησης

Ανά ΑΦΜ ωφελούμενου

Το Πρόγραμμα με μια ματιά

ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μέσω του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» μπορούν να επιδοτηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών σε ποσοστό 40-75%, ανάλογα με το δηλωθέν εισόδημα, με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 22.500€ ανά επιλέξιμη κατοικία (διαμέρισμα / μονοκατοικία). Εφόσον ο αιτών είναι πολύτεκνος, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15%.

Στο σκέλος «Ανακαινίζω», το ποσοστό επιχορήγησης είναι 30% για όλους και προβλέπεται επιδότηση μόνο για εισοδήματα μικρότερα των 20.000 €.

Το υπόλοιπο ποσό (πέραν των παραπάνω) καλύπτεται από τον ωφελούμενο με:

 • ίδια κεφάλαια
 • επιδοτούμενο δάνειο
 • συνδυασμό των παραπάνω
Ωφελούμενοι Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1984 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2005 και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Φυσικά πρόσωπα με:

 • Εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία

Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του Προγράμματος, καλούνται δυνητικοί Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021) κατατάσσονται στις κάτωθι εισοδηματικές κατηγορίες:

Εισοδηματική Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€) σκέλος «Εξοικονομώ» Οικογενειακό Εισόδημα (€) σκέλος «Εξοικονομώ» Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα (€) σκέλος «Ανακαινίζω»
1 ≤5.000 ≤10.000 ≤20.000
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000

Στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος (βάσει της Πράξης Προσδιορισμού φόρου της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2021).

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικιών

Μια κατοικία προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (βάσει Ε1 αυτού που τη χρησιμοποιεί).
 • Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ΄.
Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Σκέλος «Εξοικονομώ»

Επιλέξιμες παρεμβάσεις αποτελούν οι ακόλουθες:

Αντικατάσταση κουφωμάτων:

 • Ανοιγόμενα, συρόμενα και πτυσσόμενα συστήματα αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα) – επιδότηση ανά τ.μ.
 • Εξώφυλλα (ρολά ή/και παντζούρια αλουμινίου – επιδότηση ανά τ.μ.
 • Σίτες – όχι επιδότηση ανά τ.μ. (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του κουφώματος ως πρόσθετη εργασία)

Σκίαση

 • Συστήματα πέργκολας αλουμινίου – επιδότηση ανά τ.μ.
 • Συστήματα σκιαδίων – επιδότηση ανά τ.μ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άλλες παρεμβάσεις
 • Αερισμός
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης (συμπεριλαμβάνεται η ενδοδαπέδια θέρμανση, αλλά όχι καυστήρας πετρελαίου και ενεργειακό τζάκι)
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας)
 • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home)
Επιλεξιμότητα λοιπών δαπανών

Καλύπτονται από το Πρόγραμμα κατά 100% οι εξής δαπάνες:

 • Α’ & Β’ Ενεργειακή Επιθεώρηση
 • Σύμβουλος έργου
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας (εφόσον απαιτηθεί)
 • Τυχόν μελέτες/εγκρίσεις/άδειες (εφόσον απαιτηθούν)

Σκέλος «Ανακαινίζω»

Είναι επιλέξιμες εργασίες ανακαίνισης της κατοικίας, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ» και είναι πλήρως διακριτές.

Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες ανακαίνισης: χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής, χώρων κουζίνας, αντικατάστασης πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, ερμαρίων, αντικατάστασης δαπέδων, αντικατάστασης και επισκευών ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, επισκευών δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών κ.λπ.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους ή συστήματα.

Ως συμπληρωματική στις εργασίες ανακαίνισης, είναι επιλέξιμη και η προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείο/ ψυγειοκαταψύκτης, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων). Η μέγιστη επιλέξιμη ποσότητα για τις συσκευές, είναι τα τρία (3) τεμάχια (ένα από κάθε είδος). Επιδοτούνται εργασίες ανακαίνισης και προμήθειας οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών

Σκέλος «Εξοικονομώ»

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών:από 01/02/2020 -> Η δαπάνη καλύπτεται από το Πρόγραμμα
Δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017 και προ
τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών
Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις
01/02/2020
-> Η δαπάνη ΔΕΝ καλύπτεται από το Πρόγραμμα

Σκέλος «Ανακαινίζω»

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για το σκέλος «Ανακαινίζω» ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του Οδηγού του Προγράμματος (26/10/2022).

Ποσοστά επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης μίας αίτησης ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Εξοικονομώ» Πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) για Πολύτεκνους σκέλος «Εξοικονομώ» Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω»
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση
≤5.000 ≤10.000 75% 65% +15% 30%
>5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
>10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
>20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000 45% 40%
Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ως ημερομηνία λήξης η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Οικοδομική άδεια / έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου / πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας (μετά την υποβολή της αίτησης και μόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτηθεί)
 • Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης τμημάτων κτιρίου όπου θα γίνουν παρεμβάσεις
 • Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας)
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας (για πολύτεκνους)
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) εκδοθέν μετά την 27.11.2017 (όχι επιλέξιμη δαπάνη) ή από 01/02/2020 (επιλέξιμη δαπάνη) & Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
Στάδια ένταξης στο Πρόγραμμα
 1. Έκδοση Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από Α΄ Ενεργειακό Επιθεωρητή
 2. Υποβολή αίτησης (στοιχεία ακινήτου, Α΄ ΠΕΑ, παρεμβάσεις, δικαιολογητικά) από τον ωφελούμενο ή το Σύμβουλο Έργου στη σελίδα του Προγράμματος: https://exoikonomoneon.gov.gr, λήψη αριθμού πρωτοκόλλου & αυτόματος υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας αίτησης βάσει κριτηρίων αξιολόγησης
 3. Αρχικά αποτελέσματα -> Καταρχήν επιλέξιμες/επιλαχούσες αιτήσεις ανά Περιφέρεια με φθίνουσα βαθμολογία & Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 75 ημερών για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις
 4. Προσωρινά αποτελέσματα -> Επιλέξιμοι/επιλαχόντες/απορριπτέοι ανά Περιφέρεια με φθίνουσα βαθμολογία και δυνατότητα ένστασης εντός 10 ημερών (για ένσταση: υποχρεωτική υποβολή ΗΤΚ)
 5. Οριστικά αποτελέσματα -> Εγκεκριμένοι/Επιλαχόντες/Απορριπτέοι ανά Περιφέρεια με φθίνουσα βαθμολογία & Απόφαση υπαγωγής
 6. Υλοποίηση εργασιών
 7. Έκδοση Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από Β΄ Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν κλήρωσης (διαφορετικός Επιθεωρητής από τον Α΄)
 8. Δήλωση πιστοποίησης
 9. Έλεγχος δικαιολογητικών/παραστατικών δαπανών
Ενεργειακός στόχος

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) είναι υποχρεωτική η αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Κριτήρια αξιολόγησης για κατάταξη αιτήσεων
Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα συντελεστών
Κ1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας* 50%
Κ2 Εισόδημα (€/μέλος οικογένειας) 14%
Κ3 Βαθμοημέρες 7%
Κ4 Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ 5%
Κ5 Παλαιότητα κατασκευής 3%
Κ6 Μονογονεϊκή οικογένεια 7%
Κ7 ΑμεΑ** 7%
Κ8 Πολύτεκνοι*** 7%
Σύνολο 100%

*   Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας προκύπτει από το πηλίκο του προτεινομένου κόστους παρεμβάσεων δια την εκτιμωμένη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ επί την ωφέλιμη επιφάνεια.

** Ως Α.Μ.Ε.Α. λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας βάσει ΚΕΠΑ ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).

*** Βάσει βεβαίωσης σε ισχύ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) με ηλεκτρονική υπογραφή.

Τρόποι Χρηματοδότησης & προκαταβολές

Σκέλος «Εξοικονομώ»

Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής Επιχορήγηση (εκταμίευση μετά την Απόφαση Υπαγωγής)
1. Ίδια κεφάλαια Προκαταβολή του συνόλου της ιδιωτικής συμμετοχής (με ίδια κεφάλαια) Προκαταβολή επιχορήγησης: 70% της επιχορήγησης
2. Επιδοτούμενο δάνειο επιτοκίου 6,5% & διάρκειας αποπληρωμής 4-6 έτη Προκαταβολή ιδιωτικής συμμετοχής (με δάνειο): 70% του δανείου Προκαταβολή επιχορήγησης: 70% της επιχορήγησης
3. Συνδυασμός Ιδίων κεφαλαίων & επιδοτούμενου δανείου Όταν η τράπεζα χορηγήσει στον ωφελούμενο μικρότερο δάνειο από αυτό που χρειάζεται ή όταν ο ωφελούμενος αιτηθεί μικρότερο δάνειο από αυτό που δικαιούται

Σημαντικό: Πρώτα καταβάλλεται στους προμηθευτές η προκαταβολή (ίδια κεφάλαια/δάνειο) από τον ωφελούμενο και έπειτα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ωφελούμενος την προκαταβολή της επιχορήγησης (70%) που έχει εκταμιευθεί στο λογαριασμό του μετά την Απόφαση Υπαγωγής.

Σκέλος «Ανακαινίζω»

Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής Επιχορήγηση (εκταμίευση μετά την Απόφαση Υπαγωγής)
1. Ίδια κεφάλαια Προκαταβολή ιδιωτικής συμμετοχής (με ίδια κεφάλαια): Κατόπιν συνεννόησης Για το σκέλος «Ανακαινίζω» δεν προβλέπεται προκαταβολή επί της προβλεπόμενης επιχορήγησης.
2. Δάνειο επιτοκίου 4% & διάρκειας αποπληρωμής 4-6 έτη Προκαταβολή ιδιωτικής συμμετοχής (με δάνειο): 70% του δανείου
3. Συνδυασμός Ιδίων κεφαλαίων & επιδοτούμενου δανείου Όταν η τράπεζα χορηγήσει στον ωφελούμενο μικρότερο δάνειο από αυτό που χρειάζεται ή όταν ο ωφελούμενος αιτηθεί μικρότερο δάνειο από αυτό που δικαιούται
Προθεσμίες Προγράμματος
 • Συμβατικός χρόνος υλοποίησης έργου: 12 μήνες από την Απόφαση Υπαγωγής (δυνατότητα παράτασης 3 μήνες)
Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων

Σκέλος «Εξοικονομώ»

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) βάσει Α ́ΠΕΑ
 • Το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (βάσει εντύπου Ε9)
 • τις 22.500 €.

Σκέλος «Ανακαινίζω»

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000 €

Ανώτατα όρια δαπάνης για αντικατάσταση κουφωμάτων/ τοποθέτηση σκίασης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2 ή ανά μονάδα)
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ Ι ΙΙ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)]  2 ≤ U ˂3,2 U <2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο 475 (383,06) 550 (443,55)
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 385 (310,48) 440 (354,84)
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό ή Εξώφυλλο (1) (2) 175 (141,13)
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (1) 45 (36,29)
Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Εντός παρενθέσεως παρατίθενται οι καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ. Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.
(1) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.
(2) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).

Χρήσιμες πληροφορίες

Βρες κατασκευαστή αλουμινίου Europa
Το πρόγραμμα βήμα - βήμα