Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

Το Πρόγραμμα με μια ματιά

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» η Europa μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών αναλαμβάνει την υλοποίηση:

Υποβολή Αίτησης

Μελέτη συστήματος

Προμήθεια υλικών

Εγκατάσταση

Ωφελούμενοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» είναι νοικοκυριά και αγρότες, που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία).

Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% – 60%, ενώ η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες.

Επιπλέον προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους κι εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν παραπάνω από μια αιτήσεις, ανάλογα με τον αριθμό παρόχων ρεύματος αγροτικής χρήσης που διαθέτουν, καθώς και μια αίτηση για την κατοικία τους.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα (https://pvstegi.gov.gr/ ) είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως επιλέξιμες δαπάνες, στα πλαίσια του Προγράμματος, θεωρούνται οι εξής:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.),
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων EUROPA SUN,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.),
 • Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία) αι εργασίες εγκατάστασης αυτού,
 • Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ – Αγρότες).

Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

 • Είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.
 • Πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου.
 • Είναι νόμιμες.
 • Διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 • Τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων και Διάρκεια υλοποίησης Προγράμματος

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 2α Μαΐου 2023.

Οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι την 30η Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Η χρονική προθεσμία υλοποίησης του σταθμού και η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτει ο Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ και δεν ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 30η Ιουνίου 2025.

Ποσοστά επιχορήγησης

Μέσω του Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (όπου αυτό υφίσταται), με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης. Τα ανώτατα ποσά και ποσοστά επιχορήγησης δεν εφαρμόζονται κλιμακωτά όσον αφορά την ισχύ των ΦΒ σταθμών και της χωρητικότητας μπαταρίας αλλά ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο σταθμός και η μπαταρία (όπου υφίσταται) αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό ποσό και ποσοστό, όπως αυτά καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Κατηγορία Ωφελούμενοι % Επιχορήγησης Φ/Β σταθμού % Επιχορήγησης Μπαταρίας
Ισχύς ≤ 5kWp 5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp Χωρητικότητα ≤ 5kWh 5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) 65% 60% 100% 100%
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€) 35% 25% 100% 100%
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€) 30% 20% 90% 90%
Δ Αγρότες 40% 40% 90% 90%

 

* Στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) ανήκουν οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

* Στην Κατηγορία Δ (Αγρότες) ανήκουν αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Κατηγορία Ωφελούμενοι % Επιχορήγησης Φ/Β σταθμού % Επιχορήγησης Μπαταρίας
Ισχύς ≤ 5kWp 5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp Χωρητικότητα ≤ 5kWh 5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) 1.200€/kWp 830€/kWp 890€/kWh 820€/kWh
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€) 650€/kWp 350€/kWp 890€/kWh 820€/kWh
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€) 560€/kWp 280€/kWp 800€/kWh 750€/kWh
Δ Αγρότες 450€/kWp 450€/kWp 600€/kWh 600€/kWh

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67% (εφαρμόζεται και σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή τα εξαρτώμενα τέκνα του αιτούμενου ανήκουν σε άτομα με αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%) ή
 • σε μονογονεϊκή οικογένεια ή
 • σε τρίτεκνη οικογένεια ή
 • σε πολύτεκνη οικογένεια,

ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό κόστος του Φ/Β σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης (μπαταρια) 100%.

Στις αναγραφόμενες τιμές προστίθεται ο αναλογούν ΦΠΑ για τις Κατηγορίες Α,Β και Γ ενώ ισχύουν φορολογικές απαλλαγές, αν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις συνδυασμού φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία)

Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Αναφορικά με τους αιτούμενους της Κατηγορίας Δ (Αγρότες) μπορεί να επιλεχθεί αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

 1. Στα πλαίσια του Προγράμματος η μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.
 2. Στις περιπτώσεις φωτοβολταϊκου σταθμού σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης, το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα. Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.
Διαδικασία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι υποψήφιοι αιτούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://pvstegi.gov.gr . Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο αιτούμενος, θα πρέπει να συμπληρώσει τα κάτωθι πεδία και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα όπου αυτά εφαρμόζονται και υφίσταται:

 1. τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται),
 2. την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται),
 3. την χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται σύστημα αποθήκευσης), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50kWh,
 4. την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία επιθυμεί επιχορήγηση, καθώς και αν εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε τρίτεκνη οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, με την προσκόμιση των κάτωθι:
 • γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση κατηγορίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%,
 • δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1), σε περίπτωση κατηγορίας ΑμεΑ, μονογονεϊκής οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας,
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας,
 1. τη σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτούμενος με τον ΔΕΔΔΗΕ,
 2. ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιείται για κάθε σχετική επικοινωνία με τον αιτούμενο,
 3. την ημερομηνία γέννησης του αιτούμενου,
 4. την Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας, σε περίπτωση που ο αιτούμενος πρόκειται να εγκαταστήσει το σύστημα σε κοινόκτητο ή κοινόχρηστό χώρο.
 5. δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας από τον αιτούμενος και από τους συγκύριους (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Οδηγού Προγράμματος) ή δήλωση Deminimis για την Κατηγορία Δ – Αγρότες (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Προγράμματος)

Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:

 1. το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημά του αιτούμενου,
 2. εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος αιτούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων).

Επισημαίνεται πως τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για τους επιλέξιμους ωφελούμενους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες).

Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος ανήκει στην Κατηγορία Δ (Αγρότες), θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:

 1. βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος,
 2. Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ), συνοδευόμενη από σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρο 20 του ν.4557/2018 (Α ́ 139)).
Στάδια ένταξης στο Πρόγραμμα
 1. Υποβολή αίτησης από τον ωφελούμενο στη σελίδα του Προγράμματος: https://pvstegi.gov.gr/
 2. Διενέργεια ελέγχου από τον ΔΕΔΔΗΕ και ενημέρωση του αιτούμενου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση.
 3. Δέσμευση του σχετικού ποσού επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει με βάση την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και τη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται)
 4. Υλοποίηση εργασιών και ολοκλήρωση της σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ
 5. Προσκόμιση των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης (παραστατικά συναλλαγών, πιστοποιητικά)
 6. Έλεγχος δικαιολογητικών/παραστατικών δαπανών
 7. Πιστοποίηση και καταβολή του ποσού επιχορήγησης από τον ΔΕΔΔΗΕ

Η καταβολή του ποσού επιχορήγησης πραγματοποιείται:

 • στον αιτούμενο, σε περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει την δαπάνη ή/και
 • στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση παραστατικού επί πιστώσει.

Χρήσιμες πληροφορίες

2ο ΦΕΚ Προκήρυξης Προγράμματος
1ο ΦΕΚ Προκήρυξης Προγράμματος

Τρόποι Επικοινωνίας

Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Europa

Τηλ: 22624 40000 (εσωτ. 113) / (+30) 6972255791
E-mail: solar@europaprofil.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επίσημη σελίδα του Προγράμματος: https://pvstegi.gov.gr/