Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις για το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»
Ποιος είναι ο στόχος του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και σε ποιους απευθύνεται;

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.
Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των αιτούμενων που ορίζει το Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) με τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι κατηγορίες των αιτούμενων στο Πρόγραμμα καθώς και η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης (238.000.000 €) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία Ωφελούμενοι Δράση Προϋπολογισμός
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά 1) Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης 45.000.000€
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <=20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <=40.000€) Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης 100.000.000€
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€) Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης 63.000.000€
Δ Αγρότες 2 Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης 30.000.000€

Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ (φυσικά πρόσωπα), ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι  αιτούμενοι της Κατηγορίας Δ (αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

Ποιοι αιτούμενοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα;

Δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι αιτούμενοι που ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

 1. Οι αιτούμενοι που είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού,
 2. Οι αιτούμενοι  οι  οποίοι  κατά  το  έτος  αναφοράς  (2021)  υπέβαλαν  κοινή  δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού,
 3. Οι αιτούμενοι που είναι εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση).

 

 1. Στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) ανήκουν οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.
 2. Στην Κατηγορία Δ (Αγρότες) ανήκουν αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Σε περίπτωση συμμετοχής του αιτούμενοι σε αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο Πρόγραμμα, είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης για το ίδιο σύστημα (φωτοβολταϊκό σταθμό με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Είναι υποχρεωτικό ο Φωτοβολταϊκός σταθμός να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία);

Σύμφωνα με το Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»:

 1. Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Αναφορικά με τους αιτούμενους της Κατηγορίας Δ (Αγρότες) μπορεί να επιλεχθεί αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.
 2. Σε περίπτωση Σύμβασης Σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό χωρίς την ύπαρξη μπαταρίας, για να υποβληθεί αίτηση στο  Πρόγραμμα  για  τις  Κατηγορίες  Α,  Β  και  Γ  θα  πρέπει  προηγουμένως  η  Σύμβαση  Σύνδεσης  να τροποποιηθεί σχετικώς για να συμπεριληφθεί το απαιτούμενο σύστημα αποθήκευσης.
Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης;
 1. Προκειμένου ένας αιτούμενος  να  συμμετέχει  στο  Πρόγραμμα  «Φωτοβολταϊκά  στη  Στέγη»,  ανεξαρτήτως  της Κατηγορίας στην οποία υπάγεται, θα πρέπει:
 • να διαθέτει  υποχρεωτικά  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου,  και  έγκυρους  κωδικούς  πρόσβασης  στις ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  της  ΑΑΔΕ,  μέσω  των  οποίων  θα  πραγματοποιηθεί  η  ταυτοποίησή  του  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr.
 • να έχει  συνάψει  σχετική  Σύμβαση  Σύνδεσης  με  τον  ΔΕΔΔΗΕ  πριν  από  την  υποβολή  της  αίτησης επιχορήγησης.
 • να μην  έχει  συνδεθεί  –  ενεργοποιηθεί  ο  φωτοβολταϊκός  σταθμός,  πριν  την  υποβολή  της  αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση  και  όρος  για  την  ένταξη  του  φωτοβολταϊκού  σταθμού  και  του  συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο εν λόγω Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης για το ίδιο σύστημα  (φωτοβολταϊκό  σταθμό  με  ή  χωρίς  σύστημα  αποθήκευσης)  από  οποιοδήποτε  άλλο  πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο χρησιμοποιεί εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.
 2. Αναλόγως της Κατηγορίας της οποίας υπάγεται ο αιτούμενος θα πρέπει να πληροί επίσης και τα κάτωθι:
 • Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά) για τις Κατηγορίες Β και Γ (εξαιρείται η Κατηγορία Α) θα πρέπει το φυσικό πρόσωπο να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης, η οποία θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
 • Στην περίπτωση των αγροτών και συγκεκριμένα της Κατηγορίας Δ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή του αιτούμενου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Υπάρχει δυνατότητα υποβολής περισσότερων από μία αιτήσεων στο Πρόγραμμα για ίδια ή διαφορετική παροχή;

Σύμφωνα με το Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και αναλόγως της Κατηγορίας που υπάγεται ο αιτούμενος ισχύουν τα κάτωθι:

 1. Αναφορικά με τις Κατηγορίες Α, Β και Γ (νοικοκυριά), ο αιτούμενος (φυσικό πρόσωπο) δύναται να υποβάλλει μία και  μόνο  αίτηση που  αφορά  μία  και  μόνο  κατοικία,  για την  οποία  συντρέχουν  αθροιστικά  οι  ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη),
 • Διαθέτει ενεργή,   οικιακή   (και   μη   κοινόχρηστη)   παροχή   ηλεκτρικού   ρεύματος,   μέσω   της   οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
 1. Αναφορικά με την Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), ο αιτούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά για την παροχή για την οποία έχει δηλώσει και δικαιούται Κοινωνικό Τιμολόγιο. Σημειώνεται πως στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) ανήκουν οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.
 2. Αναφορικά με την Κατηγορία Δ (Αγρότες):
 • ο αιτούμενος δύναται να υποβάλλει και παραπάνω από μία αιτήσεις που αντιστοιχούν η κάθε μία σε μία παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης, σύμφωνα με το Μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούμενου.
 • ο αιτούμενος εκτός από την υποβολή αίτησης για αγροτική παροχή ή αγροτικές παροχές, επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του όπου θα πρέπει να ακολουθήσει τα οριζόμενα του σημείου #1.

Ανεξαρτήτως της κατηγορίας που υπάγεται ο αιτούμενος με βάση την επιλεγμένη παροχή δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία ή παροχή ρεύματος.

Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης επιχορήγησης υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης; Αν ναι, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ακυρώσεων των αιτήσεων επιχορήγησης;

Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης/ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο τον αιτούμενο της αίτησης, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία.
Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η ακύρωση/ανάκληση υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο αιτούμενο πάνω από δύο (2) φορές. Οι αιτούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν.

Τι απαιτείται για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης;

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», το εν λόγω πρόγραμμα αφορά Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με  σύστημα  αποθήκευσης  ηλεκτρικής  ενέργειας,  τα  οποία  εγκαθίστανται  από  αυτοκαταναλωτές  για  ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει.

Η εγκατάσταση του φωτοβολταικού σταθμού σε συνδυασμό ή χωρίς με το σύστημα αποθήκευσης:

 1. μπορεί να πραγματοποιηθεί επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών/εξώστη, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους.
 2. να είναι σύμφωνη με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/2019) υπουργική απόφαση όπως ισχύει, και θα είναι είτε σταθερά συστήματα έδρασης, είτε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης επί εδάφους.
 3. ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:
 • o αιτούμενος θα πρέπει να έχει τη κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο, τηρουμένων των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του εκάστοτε Κανονισμού της πολυκατοικίας,
 • η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα και με τους σχετικούς πολεοδομικούς κανόνες,
 • το κτίριο ή το ακίνητο που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο κτίριο ή το ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα,
 • η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες.
Υπάρχει περιορισμός ως προς την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης;
 1. Στα πλαίσια του Προγράμματος η μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.
 2. Στις περιπτώσεις φωτοβολταϊκου σταθμού σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης, το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα. Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.
Σε τι αποσκοπεί η χρήση των συστημάτων αποθήκευσης;

Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του αιτούμενου.
Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και δευτερευόντως, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο.

Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του αιτούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο.
Η ικανοποίηση των ανωτέρω λειτουργικών απαιτήσεων διασφαλίζεται από το σύστημα ελέγχου της διάταξης Φ/Β σταθμού – μπαταρίας κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη από την θέση του σταθμού σε λειτουργία.

Ποια είναι τα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος μπαταρίας;

Μέσω  του  εν  λόγω  Προγράμματος  επιχορηγείται  ποσοστό  (%)  της  δαπάνης  του φωτοβολταϊκού  σταθμού  και  του συστήματος  αποθήκευσης  (όπου  αυτό  υφίσταται),  με  την επιφύλαξη  των  ανώτατων  ποσών  επιχορήγησης  για  το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης. Τα ανώτατα ποσά και ποσοστά επιχορήγησης δεν εφαρμόζονται κλιμακωτά όσον αφορά την ισχύ των ΦΒ σταθμών και της χωρητικότητας μπαταρίας αλλά ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο σταθμός και η μπαταρία (όπου υφίσταται) αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό ποσό και ποσοστό, όπως αυτά καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακας 2: Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Κατηγορία Ωφελούμενοι % Επιχορήγησης Φ/Β σταθμού % Επιχορήγησης Μπαταρίας
Ισχύς ≤ 5kWp 5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp Χωρητικότητα ≤ 5kWh 5kWh <Χωρητικότητα≤10, 8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) 65% 60% 100% 100%
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€) 35% 25% 100% 100%
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€) 30% 20% 90% 90%
Δ Αγρότες 40% 40% 90% 90%

 

Πίνακας 3: Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Κατηγορία  Ωφελούμενοι Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW) Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh)
Ισχύς ≤ 5kWp 5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp Χωρητικότητα ≤ 5kWh 5kWh <Χωρητικότητα≤10, 8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) 1.200€/kWp 830€/kWp 890€/kWh 820€/kWh
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€) 650€/kWp 350€/kWp 890€/kWh 820€/kWh
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€) 560€/kWp 280€/kWp 800€/kWh 750€/kWh
Δ Αγρότες 450€/kWp 450€/kWp 600€/kWh 600€/kWh

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67% (εφαρμόζεται και σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή τα εξαρτώμενα τέκνα του αιτούμενου ανήκουν σε άτομα με αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%) ή
 • σε μονογονεϊκή οικογένεια ή
 • σε τρίτεκνη οικογένεια ή
 • σε πολύτεκνη οικογένεια,

ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό κόστος του Φ/Β σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης (μπαταρια) 100%.

Στις αναγραφόμενες τιμές περιέχεται αναλογούν ΦΠΑ (24%) για τις Κατηγορίες Α,Β και Γ ενώ οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα, αν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.

Στα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης Φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος μπαταρίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ;

Αναφορικά με τα ποσά επιχορήγησης που ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Πίνακας 3 ερωτήματος 14) και συγκεκριμένα για:

 • Τις Κατηγορίες Α, Β και Γ (φυσικά πρόσωπα) περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%) καθώς αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.
 • Την Κατηγορία Δ (Αγρότες), στα ποσά επιχορήγησης δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Σε  περίπτωση  που  οι  ανάδοχοι/προμηθευτές  υπάγονται  σε  καθεστώς  μειωμένου  ΦΠΑ  ή  απαλλάσσονται  από  την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης και τα αναλογούντα ποσά επιχορήγησης, θα διαμορφώνονται με βάση την καθαρή αξία πλέον του αναλογούντος ποσοστού (%) ΦΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης που δικαιούται ο  αιτούμενος θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%).

Ποιες θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες;

Ως επιλέξιμες δαπάνες, στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος, θεωρούνται οι εξής:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.),
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.),
 • Αμοιβή για   μελέτη   –   διαστασιολόγηση   του   συστήματος   (Φωτοβολταϊκού   και   μπαταρία)   αι   εργασίες εγκατάστασης αυτού,
 • ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ – Αγρότες).

Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

 • Είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.
 • Πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου.
 • Είναι νόμιμες.
 • Διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 • Τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Ειδικά επισημαίνεται πως:

 • σε περίπτωση  που  οι  δαπάνες  υπερβαίνουν  τα  μέγιστα  ποσά  επιχορήγησης,  η  επιπλέον  δαπάνη  θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.
 • στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν   παραχωρούμενες   κατοικίες   εφαρμόζεται   το   σύνολο   των   διατάξεων   του Κανονισμού  1407/2013  της  Επιτροπής  ΕΕ  για  τις  ενισχύσεις  ήσσονος  σημασίας  (de  minimis),  όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €) σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών και απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών.
 • ως προς τους δικαιούχους αγρότες εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού 1408/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπου μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων  ήσσονος  σημασίας  που  χορηγούνται  ανά  κράτος  μέλος  σε  μία  ενιαία  επιχείρηση  δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (άρθρο 3 παρ. 2 Καν.1408/2013).  Απαιτείται  από  τον  ωφελούμενο  αγρότη  δήλωση  συμμόρφωσης  με  τον  κανονισμό  de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Επισημαίνεται πως επιλέξιμα είναι όλα τα έργα και οι σχετικές τους δαπάνες ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της Σύμβασης  Σύνδεσης  και  έκδοσης  των  παραστατικών  υπό  την προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  πρέπει  να  έχει  συνδεθεί  – ενεργοποιηθεί ο σταθμός πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Ποιες οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού;

Οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συνάψει ο αιτούμενος με το ΔΕΔΔΗΕ. Σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι τις 30.06.2025.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης και τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Οι  υποψήφιοι  αιτούμενοι  που  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στο  Πρόγραμμα,  υποβάλλουν αίτηση  χρηματοδότησης αποκλειστικά   μέσω   κατάλληλης   ηλεκτρονικής   πλατφόρμας   του ΔΕΔΔΗΕ   μέσω   της   διαδικτυακής   πύλης https://pvstegi.gov.gr/.  Για  την  υποβολή  της αίτησης  απαιτείται  υποχρεωτικά  η  προηγούμενη  αυθεντικοποίηση  του αιτούντος  με  τη χρήση  των  προσωπικών  κωδικών  –  διαπιστευτηρίων  της  Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το  άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184), όπως ισχύει.

Η  αίτηση  χρηματοδότησης  επέχει  τη  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  του  ν.1599/1986  (Α΄75) ως προς  τα  δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και αίτησης και συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του αιτούμενου και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα. Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται προηγουμένως η γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του αιτούμενου.

Ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο αιτούμενος, θα πρέπει να συμπληρώσει τα κάτωθι πεδία και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα όπου αυτά εφαρμόζονται και υφίσταται:

 1. τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται),
 2. την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται),
 3. την χωρητικότητα  του  συστήματος  αποθήκευσης  (εφόσον  υφίσταται  σύστημα  αποθήκευσης),  η  οποία  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50kWh,
 4. την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία επιθυμεί επιχορήγηση, καθώς και αν εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε τρίτεκνη οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, με την προσκόμιση των κάτωθι:
 • γνωστοποίηση Αποτελέσματος  Πιστοποίησης  Αναπηρίας,  που  εκδίδεται  από  το  Κέντρο  Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση κατηγορίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%,
 • δήλωση φορολογίας  εισοδήματος  (E1),  σε  περίπτωση  κατηγορίας  ΑμεΑ,  μονογονεϊκής  οικογένειας  ή τρίτεκνης οικογένειας,
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας,
 1. τη σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτούμενος με τον ΔΕΔΔΗΕ,
 2. ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιείται για κάθε σχετική επικοινωνία με τον αιτούμενο,
 3. την ημερομηνία γέννησης του αιτούμενου,
 4. την Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας, σε περίπτωση που ο αιτούμενος πρόκειται να εγκαταστήσει το σύστημα σε κοινόκτητο ή κοινόχρηστό χώρο.
 5. δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας από τον αιτούμενος και από τους συγκύριους (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Οδηγού Προγράμματος) ή δήλωση Deminimis για την Κατηγορία Δ – Αγρότες (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Προγράμματος)

Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:

 1. το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημά του αιτούμενου,
 2. εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος αιτούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων).

Επισημαίνεται πως τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για τους επιλέξιμους ωφελούμενους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες).

Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος ανήκει στην Κατηγορία Δ (Αγρότες),  θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:

 1. βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος,
 2. Δήλωση Στοιχείων  Πραγματικών  Δικαιούχων  (Παράρτημα  ΙΙΙ),  συνοδευόμενη  από  σχετική  εκτύπωση  των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (άρθρο 20 του ν.4557/2018 (Α ́ 139)).
Ποια είναι η διαδικασία ενημέρωσης του αιτούμενου σε περίπτωση που εγκριθεί / απορριφθεί η αίτηση επιχορήγησης;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αιτούμενος ως προς την πληρότητά τους και ακολούθως εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, ενημερώνει τον αιτούμενο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με κατάλληλο μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση.

Σε περίπτωση που κριθεί καταρχήν επιλέξιμος, δεσμεύεται ταυτόχρονα και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει με βάση την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και τη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), που έχει υποβάλλει ο αιτούμενος σύμφωνα και με τα όρια δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό προσαύξησης (10%) για τις ειδικές περιπτώσεις (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια).

Όσες αιτήσεις υποβληθούν επιτυχώς εντάσσονται στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση αιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας ενώ επισημαίνεται πως δεν παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της εγκεκριμένης επιχορήγησης των υποβληθέντων αιτήσεων ακόμη και αν προσκομιστούν εκ των υστέρων επιπλέον δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο και έγκριση εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια που θα είναι σε ισχύ το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»;

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 2η Μαΐου 2023 και οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Η χρονική προθεσμία υλοποίησης του σταθμού και η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτει ο αιτούμενος με το ΔΕΔΔΗΕ και δεν ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 30η Ιουνίου 2025, ενώ βάση του Οδηγού Προγράμματος, διευκρινίζεται ότι έως την 30η Ιουνίου του 2024 θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί o σταθμός και να είναι πλήρως λειτουργικός.

Ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της αίτησης επιχορήγησης;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Οδηγού Προγράμματος και για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αιτούμενους, θα πρέπει να προσκομιστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (pvstegi.gov.gr) από τον αιτούμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών
 2. Πιστοποιητικά CE  και  τεχνικά  φυλλάδια  του  βασικού  εξοπλισμού  του  συστήματος  (φωτοβολταϊκού  και μπαταρία). ειδικότερα για την μπαταρία (εφόσον υφίσταται) θα πρέπει ο αιτούμενος επιπλέον να προσκομίζει πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC 62619 ή VDE 2510- 50 ή UN38.3 ή άλλα αντίστοιχα με αυτά.
 3. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. ενδεικτικά καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων/προμηθευτών, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλλει ο αιτούμενος, εφόσον  απαιτήθηκε  και  η  καταβολή  ίδιας  συμμετοχής  λόγω  υπέρβασης  των  ανώτατων  ορίων επιχορήγησης του άρθρου 6 ή λόγω μη επιλέξιμων δαπανών.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός  που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα Serial Number των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
 5. Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Επισημαίνεται ότι:

 • τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα,
 • δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών με μετρητά.
Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται, υποχρεωτικά, στα παραστατικά;

Για  τη  μελέτη,  προμήθεια  και  την  κατασκευή  φωτοβολταϊκού  σταθμού  και  συστήματος  αποθήκευσης    (εφόσον υφίσταται) εκδίδονται τα παραστατικά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251/24.11.2014)  όπως  εκάστοτε  ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται,  μεταξύ  άλλων,  αποδεκτά,  η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό για τις επιλέξιμες δαπάνες στο όνομα του αιτούμενου.

Στο παραστατικό θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και αναλυτικά τα κάτωθι:

 1. τα στοιχεία αιτούμενου, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της παροχής και της επιλέξιμης εγκατάστασης,
 2. το κόστος για κάθε επιλέξιμη δαπάνη (αναλυτική περιγραφή είδους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία).
 3. Επισημαίνεται ότι:
 • σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναγράφονται στο  παραστατικό (πχ. Απόδειξη ταμειακής), τότε προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή/Αναδόχου στην οποία και αναφέρονται τα ανωτέρω στοιχεία
 • εφόσον τα παραστατικά δαπάνης συμπεριλαμβάνουν   στοιχεία   επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού, θα πρέπει να αναγράφεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου  (νοικοκυριά) η ένδειξη
 • «ιδιώτης» και σε περίπτωση της κατηγορίας Δ (Αγρότες) η ένδειξη “αγρότης”.
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή της χρηματοδότησης στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος;

Η διαδικασία πιστοποίησης του ποσού επιχορήγησης διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με την αίτηση επιχορήγησης καθώς και των παραστατικών που έχουν προσκομιστεί από τον αιτούμενο. Σε περίπτωση  που κατά τον έλεγχο αναγνωριστούν πιθανές ελλείψεις  δικαιολογητικών από τους αιτούμενους, πραγματοποιείται επικοινωνία με τον αιτούμενο  για  την συμπλήρωση των αναγνωρισμένων ελλείψεων και την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας αναγκαίας για την πιστοποίηση του ποσού επιχορήγησης και την έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης.

Η καταβολή του ποσού επιχορήγησης πραγματοποιείται:

 • στον αιτούμενο, σε περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει την δαπάνη ή/και
 • στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση παραστατικού επί πιστώσει.

Ο αιτούμενος ενημερώνεται από το ΔΕΔΔΗΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε να δηλώσει ηλεκτρονικά τον αριθμό λογαριασμού του ή του αναδόχου/προμηθευτή όπου   επιθυμεί να καταβληθεί η επιχορήγηση ενώ πραγματοποιείται επικοινωνία με τον αιτούμενο προκειμένου να υποβληθεί εξουσιοδότηση ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους/προμηθευτές.

Ποιες οι υποχρεώσεις του αιτούμενου στο εν λόγω Πρόγραμμα;

Ο αιτούμενος ο οποίος θα υπαχθεί στο παρόν Πρόγραμμα υποχρεούται να:

 1. τηρεί τους όρους του παρόντος Προγράμματος, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
 2. παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΔΕΔΔΗΕ με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων.
 3. δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τον φορέα διαχείρισης και   υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και άλλα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας  οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.
 4. διατηρήσει τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγηθεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.
 5. τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη και κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) και στις λοιπές δαπάνες έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον αιτούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.
  Ειδικότερα, τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία   χορήγησης   της   τελευταίας   μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος, σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου 6 των Κανονισμών (ΕΕ) 1407/2013 και 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013.
 6. Επισημαίνεται ότι ο αιτούμενος θα πρέπει να έχει διασφαλίσει την ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) και υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄1312) κοινής υπουργικής απόφασης.
 7. Τροποποιήσεις των παγίων στοιχείων δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης και δεν παραβιάζουν τους όρους υλοποίησης της επένδυσης καθώς και τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.
 8. Ο ωφελούμενος θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση χωριστών τραπεζικών λογαριασμών για τη μη διεπιδότηση των τομέων που δεν είναι επιλέξιμοι με βάση τον  ΕΚ 1408/2013 – σε περίπτωση μικτής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που τα πάγια στοιχεία (φωτοβολταϊκός σταθμός, σύστημα αποθήκευσης) που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» χρειάζονται αντικατάσταση ή τροποποίηση τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί;

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, τροποποιήσεις των παγίων στοιχείων δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης και δεν παραβιάζουν τους όρους υλοποίησης της επένδυσης καθώς και τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι:

 1. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μεταβίβαση από τους αιτούμενους των παγίων στοιχείων του συστήματος που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος εντός του χρονικού  διαστήματος ισχύος της υποχρέωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της πώλησης ή   μεταβίβασης των παγίων στοιχείων εφόσον αυτά αντικατασταθούν από άλλα πάγια στοιχεία υπό την κυριότητα του αιτούμενου, τα οποία είναι ανάλογης αξίας και τα οποία εξυπηρετούν τον λειτουργικό σκοπό της αρχικής επένδυσης.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι προτίθενται να προβούν σε τροποποιήσεις έχουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης του εξοπλισμού εντός διαστήματος τριών μηνών στον ΔΕΔΔΗΕ.

 1. Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση από τον αιτούμενο μέρους ή του συνόλου της ενισχυθείσας εγκατάστασης Φ/Β συστήματος αποθήκευσης (εφόσον  υφίσταται), χωρίς πρότερη  ενημέρωση και έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να εγκρίνει την εκμίσθωση μόνον εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο λειτουργικός σκοπός της επένδυσης και ο εκμισθωτής διατηρεί την ευθύνη για την τήρηση των όρων ένταξης στο Πρόγραμμα. Οι δεσμεύσεις αυτές, θα πρέπει κατόπιν να περιλαμβάνονται και στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις πώλησης, μεταβίβασης ή εκμίσθωσης όπου επιτρέπονται, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της ήδη συναφθείσας Σύμβασης Σύνδεσης και οι προβλέψεις σύμφωνα με το ισχύον  θεσμικό πλαίσιο περί τροποποίησης αυτής.
Θα πρέπει να δηλώνεται η προέλευση της χρηματοδοτικής στήριξης από τον αιτούμενο;

Οι αιτούμενοι υποχρεούνται να μνημονεύσουν ρητά την προέλευση των κονδυλίων και να εξασφαλίσουν την προβολή της με την εμφάνιση του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη «Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU». Στην περίπτωση που ο αιτούμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις περί προβολής και ενημέρωσης αναφορικά με την χρηματοδοτική στήριξη και την προέλευση των κονδυλίων.

Η προβολή και ενημέρωση αναφορικά με τη χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να πραγματοποιείται:

 1. μέσω του διαδικτυακού τόπου (εφόσον υπάρχει) του αιτούμενου, με την τοποθέτηση σε θέση ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, του ως άνω εμβλήματος με την αντίστοιχη ένδειξη,
 2. με τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του φωτοβολταϊκού σταθμού και του σταθμού  αποθήκευσης  (εφόσον υφίσταται) αυτοκόλλητου (σε ελάχιστο μέγεθος Α4) αναφορικά με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης στην υλοποίηση του έργου.

Οι όροι δημοσιότητας καθώς και τα λογότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://greece20.gov.gr.

Για την πιστοποίηση της τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων των αιτούμενων, πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτική επιτόπια επαλήθευση, είτε διοικητικός έλεγχος βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον αιτούμενο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι ως άνω υποχρεώσεις, εφαρμόζονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Οδηγού Προγράμματος.

Υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί η έγκριση χρηματοδότησης και να ανακτηθεί το ποσό επιχορήγησης;

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν είτε ο ΔΕΔΔΗΕ είτε άλλα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των αιτούμενων, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβείς στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. ανάκληση της έγκρισης για τη χρηματοδότηση του έργου,
 2. δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση της επιχορήγησης (έντοκη επιστροφή της δημόσιας δαπάνης) από τις αρμόδιες Αρχές ή την αναπροσαρμογή αυτών, εφόσον απαιτείται.

Σημειώνεται πως η έντοκη επιστροφή της δημόσιας ενίσχυσης από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του αιτούμενου υπολογίζεται σύμφωνα με το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

Τα ποσά της ανάκτησης (πλέον των τόκων) καταλογίζονται στους αιτούμενους, οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες της επιχορήγησης (σε περίπτωση που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση). Επίσης, το ανακτητό ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Α’ 190 / ν. 4978/2022).

Υπάρχει δυνατότητα ο αιτούμενος να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης χρηματοδότησης και ανάκτησης του ποσού επιχορήγησης;

Οι  αιτούμενοι (κατά   περίπτωση) δύναται να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης, ως ακολούθως:

 • Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης  της έγκρισης χρηματοδότησης δεν   συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί προς τον ΔΕΔΔΗΕ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης. Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.
 • Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση και  υποχρέωση  επιστροφής  επιχορήγησης  από  τον  αιτούμενο, η  ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως προς τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από  την  Επιτελική  Δομή ΕΣΠΑ  ΥΠΕΝ,  Υποδιεύθυνση  2  Τομέα  Ενέργειας,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης. Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.
Ποια είναι τα επίσημα κανάλια δημοσιότητας και ενημέρωσης του εν λόγω Προγράμματος;

Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498). Η πρόσκληση του Προγράμματος καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συμμετοχή σε αυτό αναρτώνται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (https://pvstegi.gov.gr/).

Πληροφορίες επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν εκτός από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος:

 • στην διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ (ypen.gov.gr)
 • στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (deddie.gr).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται σύνδεση του χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr για την υποβολή αίτησης σύνδεσης ή/και αίτησης επιχορήγησης στον ΔΕΔΔΗΕ;

Η διαδικασία για σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1:  Σύνδεση στην ιστοσελίδα https://pvstegi.gov.gr και επιλογή εισόδου μέσω ΓΓΠΣ  αποκλειστικά  με  τους κωδικούς TAXISnet του αιτούντος φορέα.

Βήμα 2: Αυθεντικοποίηση του  χρήστη και αποδοχή της πρόσβασης από την εφαρµογή  pvstegi.gov.gr στα βασικά στοιχεία Μητρώου  (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος  Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

Βήμα 3: Καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) από τον αιτούμενο.

Βήμα 4: Σύνδεση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) που δηλώθηκε και επιβεβαίωση της διεύθυνσης από τον αιτούμενο στο σύνδεσμο που στάλθηκε από το ape@deddie.gr.

Σημείωση: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο όνομα του αιτούμενου καθώς και η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για την ορθή ενημέρωση του αιτούμενου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορικά με την κατάσταση της αίτησης και την αποστολή/λήψη τυχόν εγγράφων (για παράδειγμα, σύμβαση σύνδεσης, έντυπο επιχορήγησης κ.α.).

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή νέας αίτησης σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Μετά την επιτυχή επιβεβαίωση του email και της σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr, η υποβολή νέας αίτησης σύνδεσης, διατίθεται στα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1:  Μετά την επιτυχή σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται η επιλογή της κατηγορίας “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ” και έπειτα “Συνέχεια”.

Bήμα 2: Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει νέα αίτηση σύνδεσης επιλέγοντας “Νέα Αίτηση Σύνδεσης”.

Σημείωση:

 1. Νέα αίτηση πραγματοποιείται, μόνο, σε περίπτωση που υπάρχει αριθμός παροχής στο ΑΦΜ του αιτούντος ενώ για κάθε αριθμό παροχής μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση.
 2. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο αριθμός παροχής με τον οποίο θα συνδέεται ο Φ/Β σταθμός, συνιστάται επικοινωνία με τον πάροχο ενέργειας για την ενημέρωση των στοιχείων του αριθμού παροχής.

Βήμα  3: Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί είτε με επιλογή της καρτέλας που επιθυμεί ο  χρήστης από το Μενού Πλοήγησης (εφόσον είναι διαθέσιμη),

Βήμα 4: Συμπλήρωση των πεδίων που εμφανίζονται σε κάθε καρτέλα καθώς και ανάρτηση  των απαιτούμενων δικαιολογητικών/εγγράφων, όπου απαιτείται, στην επιτρεπόμενη μορφή (είτε σε μορφή pdf είτε εικόνας με τη μορφή jpg ή png) από τον χρήστη. Όσα πεδία φέρουν την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση.

Βήμα 5: Καθώς ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων και ενεργειών από τον χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων του.

Βήμα 6: Οριστική υποβολή της αίτησης σύνδεσης από τον χρήστη.

Γιατί ο αριθμός παροχής δεν εμφανίζεται/εντοπίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο στάδιο της αίτησης σύνδεσης;

Σε περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο αριθμός παροχής με τον οποίο θα συνδέεται ο φωτοβολταϊκός σταθμός, συνιστάται επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο ενέργειας για την ενημέρωση των στοιχείων του αριθμού παροχής. Επισημαίνεται πως νέα αίτηση πραγματοποιείται, μόνο, σε περίπτωση που υπάρχει αριθμός παροχής στο ΑΦΜ του αιτούντος ενώ για κάθε αριθμό παροχής μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση.

Πως μπορεί να ληφθεί η σύμβασης σύνδεσης από τον αιτούμενο;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την λήψη του προτύπου σύμβασης σύνδεσης προς υπογραφή, επισημαίνονται ως ακολούθως:

Βήμα 1:  Μετά την επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα επιλογή από το χρήστη του πεδίου  “Λίστα Αιτήσεων”.

Βήμα 2: Αναζήτηση της εγκριθείσας αίτησης.

Βήμα 3: Λήψη της σύμβασης σύνδεσης από το πεδίο “Ενέργειες”. Αξίζει να σημειωθεί πως στο ίδιο πεδίο δίνεται και η δυνατότητα προβολής του προτύπου σύμβασης σύνδεσης στο χρήστη.

Επισημαίνεται πως οι συμβάσεις σύνδεσης για τις εγκριθείσες αιτήσεις αποστέλλονται και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον λογαριασμό που δηλώθηκε από το χρήστη.

Πως επισυνάπτεται μία υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Μετά την επιτυχή λήψη και υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης από το χρήστη τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την επισύναψη της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης, επισημαίνονται ως ακολούθως:

Βήμα 1: Επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα και επιλογή από το χρήστη του πεδίου  “Λίστα Αιτήσεων”.

Βήμα 2: Αναζήτηση της εγκριθείσας αίτησης.

Βήμα 3: Επιλογή της προεπισκόπησης των στοιχείων της αίτησης από το πεδίο “Ενέργειες”.

Βήμα 4: Μεταφόρτωση της ψηφιακά υπογεγραμμένης σύμβασης στην επιτρεπόμενη μορφή (σε μορφή Pdf αρχείου ή εικόνας  jpg & png) με επιλογή “Upload”. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση λάθους, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαγράψει το λανθασμένο έγγραφο και να αναρτήσει εκ νέου την υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης.

Βήμα 5:  Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής  των  όρων της σύμβασης, με επιλογή του Checkbox.

Βήμα 6: Επιλογή “Υποβολής Συμβολαίου”.

Βήμα 7:  Επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του συμβολαίου από τον χρήστη.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την ακύρωση της αίτησης σύνδεσης;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την ακύρωση της αίτησης σύνδεσης, επισημαίνονται ως ακολούθως:

Βήμα 1:  Επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα και επιλογή από το χρήστη του πεδίου  “Λίστα Αιτήσεων”.

Βήμα 2: Αναζήτηση της υποβληθείσας αίτησης.

Βήμα 3: Επιλογή της προεπισκόπησης των στοιχείων της αίτησης από το πεδίο “Ενέργειες”.

Βήμα 4: Επιλογή του πλαισίου “Ακύρωση Αίτησης” στην καρτέλα “Επισκόπηση & Υποβολή”

Σημείωση: Δεν δύναται η δυνατότητα ακύρωσης μιας εγκριθείσας αίτησης. Για να ακυρωθεί μια αίτηση θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση “Έλεγχος Περιθωρίου”.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τη τροποποίηση της αίτηση σύνδεσης;

Η τροποποίηση (π.χ. μεταβολή ισχύος, προσθήκη συστήματος αποθήκευσης, μεταβολή στοιχείων αίτησης, αίτηση ενεργοποίησης, κτλ.) των υποβληθεισών αιτήσεων σύνδεσης στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Αιτήσεις Σύνδεσης Παραγωγών για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ”  του  ΔΕΔΔΗΕ  (ape.deddie.gr).  Για  τη  σύνδεση  στην  εν  λόγω  εφαρμογή,  πραγματοποιείται  είσοδος  στην εφαρμογή “ape.deddie.gr” κι έπειτα εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού TAXISNet του αιτούντα.

Σε  περιπτώσεις  τροποποίησης  των  υποβληθεισών  αιτήσεων  σύνδεσης  για  μη  διασυνδεδεμένα  νησιά  (ΜΔΝ)  για σταθμούς  ΑΠΕ  και  ΣΥΘΗΑ,  ο  χρήστης  μπορεί  να  πραγματοποιήσει  αποστολή  σχετικού  αιτήματος  μέσω  email, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ μπορείτε να βρείτε, εδώ.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την πληρωμή του τέλους σύνδεσης (παράβολο);

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  Υ.Α.  υπ’  αριθ.  ΥΠΕN/ΔΑΠΕΕK/18393/686  (ΦΕK  Β ́  923/22.02.2023),  για  την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό από Αυτοπαραγωγό με  εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 10 kW, απαιτείται η πληρωμή τέλους σύνδεσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ ύψους τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370 €) πλέον τον αναλογούντα ΦΠΑ 24 %.

Ο αιτών φορέας, με βάση τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, οφείλει να καταβάλει το συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα οκτώ  ευρώ και ογδόντα λεπτών  (458,80 €) του ως άνω  τέλους σύνδεσης σε  έναν  από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς των αρμόδιων Διευθύνσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ που τηρεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Σημείωση: Στο αποδεικτικό πληρωμής που θα επισυνάπτεται από το χρήστη, θα πρέπει να αναφέρεται η Επωνυμία και το ΑΦΜ του αιτούντος φορέα, ενώ στην Αιτιολογία Κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται συνοπτικά η τεχνολογία και το τοπωνύμιο της θέσης εγκατάστασης του σταθμού (π.χ. ΦΒ Αλεποχώρι Αγροτ 525).

Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί αποσύνδεση του χρήστη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Ο χρήστης προκειμένου να πραγματοποιήσει αποσύνδεση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (pvstegi.gov.gr) μπορεί να επιλέξει το βελάκι εξόδου (πάνω δεξιά στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας) και να πραγματοποιήσει αποσύνδεση από την πλατφόρμα.

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (pvstegi.gov.gr) είναι η εξής:

Βήμα 1:  Μετά  την  επιτυχή  σύνδεση  στην  πλατφόρμα  πραγματοποιείται  η  επιλογή  της  κατηγορίας  “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ” κι έπειτα “Συνέχεια”

Βήμα  2:  Ο  χρήστης  θα  μπορεί  να  δημιουργήσει  νέα  αίτηση  επιχορήγησης  επιλέγοντας  το  πεδίο  “Νέα  Αίτηση Επιχορήγησης”.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση, προτού πραγματοποιηθεί η αίτηση επιχορήγησης, είναι να έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση σύνδεσης, διαφορετικά ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβεί στην δημιουργία και υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Βήμα  3:  Ο  χρήστης  μπορεί  να  πλοηγηθεί  είτε  με  επιλογή  της  καρτέλας  που  επιθυμεί  ο  χρήστης  από  το  Μενού Πλοήγησης, είτε πατώντας τα κουμπιά πλοήγησης.

Βήμα  4:  Συμπλήρωσης  των  πεδίων  που  εμφανίζονται  σε  κάθε  καρτέλα  καθώς  και  ανάρτηση  των  απαιτούμενων δικαιολογητικών/εγγράφων, όπου απαιτείται, στην επιτρεπόμενη μορφή (είτε σε μορφή pdf είτε εικόνας με τη μορφή jpg ή png). Όσα πεδία φέρουν την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση.

Βήμα 5:  Καθώς ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων και ενεργειών από τον χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων του.

Βήμα 6: Οριστική υποβολή της αίτησης επιχορήγησης από τον χρήστη.

Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης / απόρριψης της αίτησης επιχορήγησης;

Μετά την επιτυχή υποβολή μιας αίτησης, και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ελέγχεται αυτόματα η ύπαρξη περιθωρίου για επιχορήγηση της υποβληθείσας αίτησης του χρήστη. Ο έλεγχος θα γίνεται βάσει της κατηγορίας της αίτησης (Α,Β,Γ,Δ) και του ποσού επιχορήγησης που αντιστοιχεί στην αίτηση του χρήστη. Σε περίπτωση διαθεσιμότητας κεφαλαίου, η αίτηση θα εγκρίνεται και το κεφάλαιο θα δεσμεύεται ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, η αίτηση θα απορρίπτεται. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής του κατά την υποβολή της αίτησης.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον ίδιο αιτούμενο πάνω από δύο (2) φορές. Οι αιτούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν.

Πως μπορεί να ληφθεί το έντυπο επιχορήγησης;

Σε  περίπτωση  έγκρισης  της αίτησης  επιχορήγησης,  το  έντυπο  επιχορήγησης θα  αποστέλλεται  μέσω  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης.

Σε περίπτωση ερωτήματος ή προβλήματος με την υποβολή της αίτησης σύνδεσης / αίτηση επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr από το χρήστη ποια διαδικασία ακολουθείται;

Σε περίπτωση ύπαρξης αποριών ή/και πιθανών προβλημάτων στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις σχετικές οδηγίες και εφόσον απαιτείται περαιτέρω υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κάτωθι κανάλια επικοινωνίας:

 • υποβολή αιτήματος επικοινωνίας με περιγραφή του ζητήματος/προβλήματος μέσω της online εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ ή της εφαρμογής My Deddie App σε Android και iOS,
 • αποστολή του ζητήματος/προβλήματος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: pvstegi-support@deddie.gr,
 • εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό κέντρο με την αναφορά του προβλήματος/αιτήματος του χρήστη.