Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/29465/466/20-03-2023 (ΑΔΑ: 9Υ2Ψ4653Π8-ΟΔΟ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:

Α. οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.‐Κ.1‐05» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-05» Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-05» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-05» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Γ. ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-03» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση εδώ.