ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βήματα συμμετοχής

ΒΗΜΑ 1

Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή – Παράρτημα ΙΙΙ

ΒΗΜΑ 2

Υποβολή αίτησης

Σύμφωνα με Παράρτημα Ι – Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης, από τον ωφελούμενο ή το Σύμβουλο Έργου στη σελίδα του Προγράμματος: https://exoikonomo2020.gov.gr. Κατόπιν παραλαβής αριθμού πρωτοκόλλου υποβάλλονται επιπλέον ζητούμενα δικαιολογητικά εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης

ΒΗΜΑ 3

Έλεγχος Πληρότητας, Υποβολή Αίτησης Δανείου (προαιρετικά) & Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής

Με Ίδια Κεφάλαια:

 • Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ)
 • Αποδοχή υπαγωγής από τον ωφελούμενο – Παράρτημα V-Γ

Με δάνειο:

ΒΗΜΑ 4

Επιλογή Προϊόντων / Προμηθευτών

Έρευνα αγοράς, αναζήτηση Προμηθευτών και λήψη προσφορών για όλες τις επιλέξιμες παρεμβάσεις και καταχώρηση Προμηθευτών / Αναδόχων στο Πληροφοριακό σύστημα

Προτάσεις αντικατάστασης Europa

ΒΗΜΑ 5

Καταβολή Προκαταβολών & Υλοποίηση Παρεμβάσεων

 • Με ίδια κεφάλαια: Καταβολή προκαταβολής από ωφελούμενο σε Προμηθευτές/Αναδόχους μέσω τραπέζης (ύψος προκαταβολής: κατόπιν συνεννόησης), υλοποίηση παρεμβάσεων και έκδοση παραστατικών δαπανών από τους Προμηθευτές – Παράρτημα VIII-A / Παράρτημα VIII-B / Παράρτημα VIII-Γ
 • Με δάνειο: Εκταμίευση προκαταβολής 70% του δανείου για την πληρωμή των Προμηθευτών/Αναδόχων, υλοποίηση παρεμβάσεων και έκδοση παραστατικών δαπανών από τους Προμηθευτές – Παράρτημα VIII-A / Παράρτημα VIII-B / Παράρτημα VIII-Γ

ΒΗΜΑ 6

Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από τον Β’ Ενεργειακό Επιθεωρητή – Παράρτημα VI

ΒΗΜΑ 7

Δήλωση Πιστοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα – Παράρτημα Χ

 • Καταχώριση δήλωσης πιστοποίησης του ωφελούμενου
 • Επισύναψη παραστατικών δαπανών και λοιπών δικαιολογητικών
 • Ενημέρωση ωφελούμενου για συνολικό απαιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό και έλεγχος για τυχόν ίδια κεφάλαια που πρέπει να καταβάλλει ο ωφελούμενος στους Προμηθευτές/Αναδόχους

ΒΗΜΑ 8

Έλεγχος Δικαιολογητικών / Παραστατικών Δαπανών

από την Ελληνική Αναπτυξιακή  Τράπεζα ΑΕ.

 • Με ίδια κεφάλαια: Καταβολή επιχορήγησης για εξόφληση Προμηθευτών/Αναδόχων/Συμβούλου Έργου και καταβολή σε ωφελούμενο ποσού εξοφλημένων παραστατικών δαπάνης (Α’ και Β’ ΠΕΑ)
 • Με δάνειο: Καταβολή επιχορήγησης – εκταμίευση υπόλοιπου δανείου για εξόφληση Προμηθευτών/Αναδόχων/Συμβούλου Έργου και καταβολή σε ωφελούμενο ποσού εξοφλημένων παραστατικών δαπάνης (Α’ και Β’ ΠΕΑ)

ΒΗΜΑ 1

Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή – Παράρτημα ΙΙΙ

ΒΗΜΑ 2

Απόφαση Γενικής συνέλευσης Πολυκατοικίας & Έκδοση ΑΦΜ

 • Απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας- Παράρτημα ΙΙ
 • Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας

ΒΗΜΑ 3

Υποβολή αιτήσεων

Σύμφωνα με Παράρτημα Ι – Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης, από τους ωφελούμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν και μιας αίτησης από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας ή το Σύμβουλο Έργου στη σελίδα του Προγράμματος: https://exoikonomo2020.gov.gr. Κατόπιν λήψης αριθμού πρωτοκόλλου υποβάλλονται επιπλέον ζητούμενα δικαιολογητικά εντός καθορισμένης προθεσμίας.

ΒΗΜΑ 4

Έλεγχος Πληρότητας, Υποβολή Αίτησης Δανείου (προαιρετικά) & Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής

Με Ίδια Κεφάλαια:

 • Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ)
 • Αποδοχή υπαγωγής από τους ωφελούμενους – Παράρτημα V-Γ

Με δάνειο:

ΒΗΜΑ 5

Επιλογή Προϊόντων / Προμηθευτών

Έρευνα αγοράς, αναζήτηση Προμηθευτών και λήψη προσφορών για όλες τις επιλέξιμες παρεμβάσεις και καταχώρηση Προμηθευτών / Αναδόχων στο Πληροφοριακό σύστημα

ΒΗΜΑ 6

Καταβολή Προκαταβολών & Υλοποίηση Παρεμβάσεων

 • Με ίδια κεφάλαια: Καταβολή προκαταβολής από ωφελούμενους σε Προμηθευτές/Αναδόχους μέσω τραπέζης (ύψος προκαταβολής: κατόπιν συνεννόησης), υλοποίηση παρεμβάσεων και έκδοση παραστατικών δαπανών από τους Προμηθευτές – Παράρτημα VIII-A / Παράρτημα VIII-B / Παράρτημα VIII-Γ
 • Με δάνειο: Εκταμίευση προκαταβολής 70% των δανείων για την πληρωμή των Προμηθευτών/Αναδόχων, υλοποίηση παρεμβάσεων και έκδοση παραστατικών δαπανών από τους Προμηθευτές – Παράρτημα VIII-A / Παράρτημα VIII-B / Παράρτημα VIII-Γ

ΒΗΜΑ 7

Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από τον Β’ Ενεργειακό Επιθεωρητή – Παράρτημα VI

ΒΗΜΑ 8

Δήλωση Πιστοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα – Παράρτημα Χ και VII

 • Καταχώριση δήλωσης πιστοποίησης από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας
 • Επισύναψη παραστατικών δαπανών και λοιπών δικαιολογητικών
 • Ενημέρωση ωφελούμενων για συνολικό απαιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό και έλεγχος για τυχόν ίδια κεφάλαια που πρέπει να καταβάλλουν οι ωφελούμενοι στους Προμηθευτές/Αναδόχους

ΒΗΜΑ 9

Έλεγχος Δικαιολογητικών / Παραστατικών Δαπανών από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.

 • Με ίδια κεφάλαια: Καταβολή επιχορήγησης για εξόφληση Προμηθευτών/Αναδόχων/Συμβούλου Έργου και καταβολή σε ωφελούμενους ποσού εξοφλημένων παραστατικών δαπάνης (Α’ και Β’ ΠΕΑ)
 • Με δάνειο: Καταβολή επιχορήγησης – εκταμίευση υπόλοιπου δανείου για εξόφληση Προμηθευτών/Αναδόχων/Συμβούλου Έργου και καταβολή σε ωφελούμενους ποσού εξοφλημένων παραστατικών δαπάνης (Α’ και Β’ ΠΕΑ)

ΒΗΜΑ 1

Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή – Παράρτημα ΙΙΙ

ΒΗΜΑ 2

Απόφαση Γενικής συνέλευσης Πολυκατοικίας, Έκδοση ΑΦΜ & Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

 • Απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας- Παράρτημα ΙΙ
 • Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας
 •  Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με τον ΑΦΜ «διαχείρισης πολυκατοικίας» από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας

ΒΗΜΑ 3

Υποβολή αίτησης

Σύμφωνα με Παράρτημα Ι – Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης, από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας ή το Σύμβουλο Έργου στη σελίδα του Προγράμματος: https://exoikonomo2020.gov.gr. Κατόπιν λήψης αριθμού πρωτοκόλλου υποβάλλονται επιπλέον ζητούμενα δικαιολογητικά εντός καθορισμένης προθεσμίας.

ΒΗΜΑ 4

Έλεγχος Πληρότητας & Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής

 • Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ)
 • Αποδοχή υπαγωγής από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας – Παράρτημα V-Γ

ΒΗΜΑ 5

Επιλογή Προϊόντων / Προμηθευτών

Έρευνα αγοράς, αναζήτηση Προμηθευτών και λήψη προσφορών για όλες τις επιλέξιμες παρεμβάσεις και καταχώρηση Προμηθευτών / Αναδόχων στο Πληροφοριακό σύστημα

ΒΗΜΑ 6

Καταβολή Προκαταβολών & Υλοποίηση Κοινόχρηστων Παρεμβάσεων

Καταβολή προκαταβολών από εκπρόσωπο πολυκατοικίας σε Προμηθευτές/Αναδόχους μέσω τραπέζης (ύψος προκαταβολής: κατόπιν συνεννόησης), υλοποίηση παρεμβάσεων και έκδοση παραστατικών δαπανών από τους Προμηθευτές – Παράρτημα VIII-A / Παράρτημα VIII-B / Παράρτημα VIII-Γ

ΒΗΜΑ 7

Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από τον Β’ Ενεργειακό Επιθεωρητή – Παράρτημα VI

Απαιτείται μόνο αν έχουν υλοποιηθεί και παρεμβάσεις κατηγοριών 1 έως 3

ΒΗΜΑ 8

Δήλωση Πιστοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παράρτημα Χ

 • Καταχώριση δήλωσης πιστοποίησης από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας
 • Επισύναψη παραστατικών δαπανών και λοιπών δικαιολογητικών
 • Ενημέρωση εκπροσώπου πολυκατοικίας για συνολικό απαιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό και έλεγχος για τυχόν ίδια κεφάλαια που πρέπει να καταβάλλει ο εκπρόσωπος πολυκατοικίας στους Προμηθευτές/Αναδόχους

ΒΗΜΑ 9

Έλεγχος Δικαιολογητικών / Παραστατικών Δαπανών από την Ελληνική Αναπτυξιακή  Τράπεζα ΑΕ. 

Καταβολή επιχορήγησης για εξόφληση Προμηθευτών / Αναδόχων  /Συμβούλου Έργου και καταβολή σε εκπρόσωπο πολυκατοικίας ποσού εξοφλημένων παραστατικών δαπάνης (Α’ και Β’ ΠΕΑ-εφόσον απαιτείται)