Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1140/21/5-1-2023 (ΑΔΑ:Ψ53Ξ4653Π8-6ΘΘ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:

Α. ο υπό στοιχεία «Π.Π.Α.-Κ.2.5-03» Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-03» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-03» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Γ. ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-01» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.